• Regulamin sklepu internetowego HOME&WE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego homewe.pl, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy i prawach Konsumentów. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.

Spis treści
§ 1 Słowniczek
§ 2 Postanowienia ogólne 
§ 3 Dane firmy
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
§ 9 Reklamacja i gwarancja
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11 
Dane osobowe w Sklepie
§ 12 
Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1:   Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 Słowniczek

Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający ze Sklepem umowę za pośrednictwem sklepu internetowego homewe.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Dni robocze – dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto (uregulowana odrębnym regulaminem).
Regulamin – regulamin sklepu internetowego homewe.pl.
Sklep – sklep internetowy HOME&WE  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.homewe.pl.
Sprzedawca – PREMIUM DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn NIP: 7393937806


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wszystkie postanowienia obowiązującego regulaminu.
 2. Wszystkie prawa do sklepu internetowego homewe.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także prawa do logotypów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, należą do Sklepu (za wyjątkiem fotografii umieszczonych na stronach internetowych Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do osób trzecich), a korzystanie z nich może mieć miejsce wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.
 3. Fotografie towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mają jedynie charakter poglądowy. Barwa oraz widoczność szczegółów mogą odbiegać od rzeczywistości z powodu ustawień ekranu lub różnej jakości obrazu.
 4. Umowy zawierane w oparciu o niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 5. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3 Dane firmy

 1. Adresy e-mail: sklep@homewe.pllub kontakt@homewe.pl
 2. Adres firmy: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn
 3. Telefony: 506 999 272 lub 796 029 539
 4. Nr konta: PKOBP 30 1020 3541 0000 5302 0331 3111

§ 4 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu homewe.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne będą:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Produkty sprzedawane w sklepie homewe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Oferta produktowa w sklepie jest na bieżąco aktualizowana.
 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu: zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Sklep świadczone i zostaną przez Kupującego wybrane), wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 4. Wybrany do towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 6 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • przelewem na konto Sprzedawcy
 • elektronicznie e-przelew
 1. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy 24 (PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 przy ul. Kanclerskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, KRS0000347935 NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy Jest to adres mailowy podany przez Kupującego podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Kupującego lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest podczas wyboru produktów w Sklepie.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybiera płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu, o czym Kupujący jest informowany mailowo. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy nimi.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji (wysyłka z różnych magazynów), zamówienie zostanie zrealizowane w kilku osobnych paczkach, o czym Kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 8 Prawo o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także, przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego, oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniego artykułu lub partii.
 5. Od umowy Kupujący może odstąpić wysyłając swoje oświadczenie na adres mailowy kontakt@homewe.pl. Może także skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) i przesłać go na adres mailowy kontakt@homewe.pl.
 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Kupujący zobowiązuje się do wysłania towaru na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar.   
 7. Sklep dokonuje zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Kupującego, z którego dokonano zapłaty za towar.
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Kupujący ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827).
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter, produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem jest produkt:
 • wyprodukowany według życzenia konsumenta lub spersonalizowany według jego potrzeb,
 • ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w formie nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • treść cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacja i gwarancja

 1. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się je również odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została ona udzielona. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. 
 4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną lub pisemną na adres email Sprzedawcy kontakt@homewe.pllub adres siedziby firmy wskazany w § 3 Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby Kupujący w reklamacji zawarł m.in. opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie w związku z wadą towaru. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Korzystając z rękojmi Konsument, jak i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu również należy kierować na adres e-mail kontakt@homewe.pl.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatrzy reklamacje. Odpowiedź zostanie przesłana na adres email do Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.

§ 10 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jest on uprawniony do: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

§12 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 5. Odbiorcami danych osobowych Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu.
 • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 • hurtownie, do których Sklep przekazuje zamówienia w celu ich realizacji.

 § 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, z którego Konsument, jak i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PREMIUM DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44

10-450 Olsztyn

kontakt@homewe.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ......................................................................................................................

- Imię i nazwisko Kupującego: ..............................................................................................................................

- Adres Kupującego:.................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny