• Zwroty i Reklamacje

 Prawo o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także, przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego, oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniego artykułu lub partii.
 5. Od umowy Kupujący może odstąpić wysyłając swoje oświadczenie na adres mailowy kontakt@homewe.pl. Może także skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) i przesłać go na adres mailowy kontakt@homewe.pl.
 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Kupujący zobowiązuje się do wysłania towaru na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar.   
 7. Sklep dokonuje zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Kupującego, z którego dokonano zapłaty za towar.
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Kupujący ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827).
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter, produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem jest produkt:
 • wyprodukowany według życzenia konsumenta lub spersonalizowany według jego potrzeb,
 • ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w formie nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • treść cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PREMIUM DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44

10-450 Olsztyn

kontakt@homewe.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ......................................................................................................................

- Imię i nazwisko Kupującego: ..............................................................................................................................

- Adres Kupującego:.................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 


Reklamacja i gwarancja

 1. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się je również odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została ona udzielona. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. 
 4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną lub pisemną na adres email Sprzedawcy kontakt@homewe.pllub adres siedziby firmy wskazany w § 3 Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby Kupujący w reklamacji zawarł m.in. opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie w związku z wadą towaru. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Korzystając z rękojmi Konsument, jak i Przedsiębiorca działający na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu również należy kierować na adres e-mail kontakt@homewe.pl.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatrzy reklamacje. Odpowiedź zostanie przesłana na adres email do Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny