• Regulamin konta w sklepie HOME&WE

 
 

Spis treści
§ 1 Słowniczek
§ 2 Dane firmy
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Postanowienia końcowe


§ 1 Słowniczek

Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy HOMEWE.PL  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.homewe.pl.
Sprzedawca – PREMIUM DESIGN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn NIP: 7393937806

§ 2 Dane firmy

 1. Adresy e-mail: sklep@homewe.pl lub kontakt@homewe.pl
 2. Adres firmy: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn
 3. Telefony: 506 999 272 lub 796 029 539

§ 3 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia lub samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest umowa na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@homewe.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@homewe.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej, a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym: konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego, lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem, zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administrator, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres email.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@homewe.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@homewe.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany.
 6. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany, do chwili wejścia jej w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta w przypadkach:
 • konieczności dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
 • poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi,
 • zmiany funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu Konta.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.